Kurumsal

Çevre Hedeflerimiz

Çevre Hedeflerimiz
 1. Organizasyon ile ilgili çevre boyutları, çevre etki ve çevre risklerinin belirlenmesi ve kontrolü için alınacak tedbirleri belirlemek
 2. Çevresel, amaç ve hedeflerinin başarılması, çevre yasalarına uyumun gözden geçirilmesi,
 3. Fayda ve maliyetin dengelenmesi göz önünde bulundurularak kısa, orta ve uzun vadeli çevre başarı hedeflerinin belirlenmesi,
 4. Tüm çalışanların kuruluşun çevre üzerindeki olumsuz etkisini azaltıcı ya da ortadan kaldırıcı yönde davranmasını güvence altına almak için görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi ve dokümante edilmesi,
 5. Çevresel etki ölçme ve izleme planının oluşturulması,
 6. Sanayi tesislerinin alıcı ortama olan etkilerinin ve kirlilik yükünün azaltılması, yeni tesislerin kurulmasına karar verilmesi aşamasında alıcı ortam kapasitesinin dikkate alınarak hava, su, toprak ve deniz kirliliğinin önlenmesini sağlamak.
 7. Katı Atık Bertaraf tesislerini kurmak ve kontrolünü sağlanılması
 8. Kentsel atık su arıtımı yönetmeliğine uygun kanalizasyon sistemleri ve arıtma tesislerinin kurulmasını n sağlanılması
 9. Hava kirliliği ve kontrolünün yaygınlaştırılmasını sağlanılması
 10. İklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarının kontrolünü sağlanılması
 11. Erozyonu önlemek ve çölleşme ile mücadele etmek.
 12. Gelecek kuşaklara sorumluluklarımız bağlamında biyolojik çeşitliliğin korunmasını sağlamak.
 13. Eski sulama şebekelerinden teknik olarak mümkün olanlarının tamamını kapalı sisteme dönüştürmek ve yağmurlama ve damla sulama dışındaki eski sulama yöntemlerinin tamamen terk edilerek modern sistemlere dönüştürülmesini sağlamak.
 14. Gürültü kontrolünün en aza indirgenmesi çalışmalarını yapmak ve teşvik etmek.
 15. İçme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçlarını yeterli miktar ve kalitede karşılamak.
 16. Küresel iklim değişikliği konusunda senaryo çalışmaları yapmak ve planlama çalışmalarına destek olmak.
 17. Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda teşvik etmek.