Mithat Kaya
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
Mithat Kaya
Mithat Kaya
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

Öz Geçmişi: 

1975 yılında Bingöl’de doğdu. İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrenimini Bingöl’de tamamladı. Fırat üniversitesi Bingöl Meslek Yüksekokulu Arıcılık Bölümü’nden 2000 yılında mezun oldu. 1997 yılında Bingöl Belediyesi’nde işe başladı. 2005 ve 2007 yılları arasında Gelir Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. 2007-2009 yılları arasında Veteriner Müdürlüğü görevinde bulundu. 2012-15 Eylül 2013 tarihleri arasında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. 12 Mart 2015 tarihi itibariyle Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevine atandı. Halen bu görevi yürütmektedir. Evli ve 3 Çocuk babasıdır.


Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Yapısı

Amaç

MADDE - 1 Bu yönetmeliğin amacı, Bingöl Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.

Kapsam

MADDE - 2 Bu yönetmelik Bingöl Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’nün çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Dayanak

MADDE - 3 Bu yönetmelik 5393 sayılı yasanın 15/b maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE - 4 Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

 • Başkan: Bingöl Belediye Başkanı’nı
 • Belediye: Bingöl Belediyesi’ni
 • Meclis: Bingöl Belediye Meclisi’ni
 • Müdür: Kültür ve Sosyal İşler Müdürü’nü
 • Müdürlük: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nü
 • Personel: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde görevli tüm personelini ifade eder.

Teşkilat Yapısı

MADDE - 5 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye Başkanı’nın mevzuatla belirlenen görev ve yetkilerin kullanılması için gerekli çalışmaları yapar. Bu çalışmalar, aşağıdaki personel eliyle yürütülür.

 1. Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü
 2. Memurlar
 3. Memur personel bulunmadığında, kadrolu işçiler tarafından görevlendirme suretiyle yaptırılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, yetki, çalışma ve esasları

Madde - 6 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün görev, yetki, çalışma usul ve esasları aşağıda gösterilmiştir.

 • Faaliyet alanıyla ilgili gerekli dokümanlar ve kültürel yayınların satın alınması veya bastırılması yoluyla teminini, gerektiğinde dağıtımını yapmak.
 • Kütüphanecilik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve gerekli bilgi kaynaklarını temin etmek.
 • Belediyenin kültürel faaliyetleri ile alakalı her türlü kayıt numunelerini arşivlemek.
 • İlçenin kültürel zenginliklerini arttırıcı çalışmalar, konferans, panel, sempozyum, fuar, festival vb. etkinlikler düzenlemek, yurtiçi ve yurtdışı festivallere katılmak.
 • Güzel sanatlar ve meslek edindirmeye yönelik kurslar açmak.
 • Folklor eğitimi ve diğer kursları düzenlemek.
 • Halk oyunları, gösterileri ve yarışmaları düzenlemek.
 • Kültür gezileri, şiir dinletileri, dil kursları, halka açık konferanslar düzenlemek.
 • Sergi, sinema gösterileri, sinevizyon, anma programları, konser, konferans, seminer, tiyatro, kurslar vb. düzenlemek.
 • Eğitim yardımlarını organize etmek.
 • Halkın kentlilik bilincini arttırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak.
 • Diğer kurum ve kuruluşlarla aynı amaçlı programlar yapmak.
 • İl’in tarihi kimliğini yaşatmak ve turizme katkı amacıyla bilgi, belge dokümantasyon oluşturmak ve yayınlamak.
 • Müdürlük faaliyetlerine yönelik duyuru amaçlı bildiri, afiş, davetiye ve pankart tasarımı yaparak, dağıtılmasını sağlamak.
 • Sporun tabana yayılması ve sevdirilmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapmak ve bu amaçla amatör spor kulüplerine gerekli desteği sağlamak.
 • Özel gün ve haftalarda veya üst yönetimin talebi üzerine beceri ve sportif alanlarda ödüllü yarışma ve turnuvalar düzenlemek
 • Kültür Merkezi programlarını ve başvurularını organize etmek
 • İl’de bulunan öğrencilere ve gençlere eğitime destek amacıyla Kütüphane, internet salonu, satranç salonu, bilardo salonu ve benzeri eğitim ve kültür amaçlı hizmetleri sunmak.
 • Belediyenin amaç, ilke ve hedeflerine uygun olarak her türlü kültür etkinliğini planlamak, uygulamak, değerlendirmek ve raporlaştırmak.
 • Kent halkına geleneksel ve evrensel müziğin çeşitli türlerini açık ve kapalı mekanlarda sunarak kent halkının kaynaşmasını, toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlamak.
 • Belirli gün ve haftalarda düzenlenecek etkinlikleri organize etmek.
 • Kamuoyundan yansıyan şikayet ve görüşlerin tespit, takip ve değerlendirme çalışmalarını yapmak.
 • Şehir halkının ihtiyaçlarına ve hizmet taleplerine dönük görüşleri tespit etmek, ilgili birimlere iletmek.
 • Yapılacak olan sosyal yardımlarda muhtarlıklar, yardım kuruluşları, vakıf, dernek v.b kuruluşlarla görüşerek koordinenin sağlanması ve müracaat eden kişilerin uygun kişiler olup olmadığının tespitini yapmak. Bu kişilere yardımların ulaştırılmasını koordine etmek.
 • Yardımda bulunmak isteyen vatandaş ya da kuruluşlarla temasa geçmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Esasları

MADDE - 7 Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 1. Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak ,
 2. Personel arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan personelin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak,
 3. Personelin gizli sicillerini düzenlemek; her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek; müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak.
 4. Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak, başkanlığın onayına sunmak,
 5. Başkanlıkça onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemeyi temin etmek,
 6. Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak, personelle belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek,
 7. Müdürlüğün kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük planlar hazırlayarak, hedefler göstermek,
 8. Harcama yetkilisi olarak, müdürlüğün bütçesini ve programlarını hazırlamak,
 9. Belediyenin stratejik plan ve performans programındaki ilgili hedefleri gerçekleştirmek.
 10. İç ve dış denetim sırasında denetçilere ve yargıya intikal eden hususlarda mahkemelere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlamak,
 11. Müdür, görev çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığına karşı sorumlu olup, Başkanlık Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri yapmak,
 12. Müdürlük çalışmalarının, yürürlükteki genel mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak.

MADDE- 8 Memur ve İşçilerin Görevleri:

Üstlerinin yaptığı görev bölümüyle kendilerine yöneltilen işleri konuya uygun olarak tam ve zamanında yapmakla sorumludurlar. Müdürlüğün iç ve dış yazışmalarını hazırlar ve takip ederler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte daha önce yürürlükte olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün çalışma yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde - 9 Bu yönetmelik hükümleri; Bingöl Belediye Meclisince kabulü ve yayımı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde - 10 Bu yönetmelik hükümleri, Bingöl Belediye Başkanı tarafından yürütülür.