Hasan Lütfi Yolcu
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
Hasan Lütfi Yolcu
Hasan Lütfi Yolcu
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

Öz Geçmişi :

İşletme Fakültesi mezunu olup, 1971 yılında Bingöl'de doğdu. İlk, Orta ve lise öğrenimini Erzurum'da tamamladı. Mayıs 1997 yılında Erzurum Palandöken (Yenişehir) Belediyesinde göreve başladı.1998 yılında Bingöl Belediyesi'ne naklen atandı. 2003 yılından bu yana bu görevini yürütmektedir. Evli 3 çocuk babasıdır.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48.maddesinde ifade edildiği gibi Belediyenin nüfusu fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak kurulan birim müdürlüklerindendir.

MADDE 3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü, birim amiri olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında görev yapan personelin atama, nakil, hizmet içi eğitimi, seminer, görevde yükselme, terfi, sicil, disiplin, izin ve özlük işleri gibi işlemlerden ve meri yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasından sorumludur.

Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında

 • Başkan: Bingöl Belediye Başkanını
 • Belediye: Bingöl Belediye Başkanlığını
 • Müdür: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünü
 • Müdürlük: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü
 • Personel: Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Personel ve Müdürlüğün Görevleri

Kuruluş

MADDE 5- Bingöl Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 5393 sayılı kanun ve 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince Bingöl Belediye Meclisinin 05.07.2007 tarih ve 27 sayılı Meclis Kararı ile kurulmuştur.

Personel

MADDE 6- Bingöl Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

 1. Müdür
 2. Şef
 3. Memur
 4. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Görevleri

MADDE 7-

 1. Kurum içi ve kurum dışından gelen ve giden evraklar kayda alınarak işlemleri yapılır.
 2. Başkanlığımızda görev yapan personelin hasta sevk belgeleri düzenlenir.
 3. Müdürlüğümüze gelen her türlü dilekçeler kayda alınarak işlemleri yapılır.
 4. Belediyemizin kuruluşundan günümüze kadar görev alan memurlara sicil numarası verilip, ilgililerin tüm hizmetleri Sicil Defterlerine işlenir.
 5. Memur ve İşçilerin Disiplin işlemleri takip edilerek özlük dosyalarına işlenir.
 6. Memur ve işçilerin atamaları, terfileri, görevde yükselmeleri ve geçici görevlendirmeleri ile ilgili işlemleri yürütür.
 7. Memur ve İşçi personelin yıllık, günlük, mazeret, rapor ve ücretsiz izin işlemleri yapılır.
 8. Memur personelin hususi pasaport işlemleri yapılır.
 9. 5510 sayılı kanuna göre memur ve işçi personelin işe giriş, işten çıkış işlemlerini takip eder.
 10. İşçi ve Memur personelin emeklilik ve kayıt kapama işlemleri yapılır.
 11. Başkanlığımızda staj yapmak isteyen üniversite ve lise öğrencilerinin staj işlemleri yürütülür.
 12. Başkanlığımıza nakil gelmek isteyen ve nakil gitmek isteyen memurların işlemleri yapılır.
 13. Memur ve işçilerin sendikal işlemleri yürütülür.
 14. Memur ve işçilere hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenerek eğitim verilir.
 15. Norm kadro ilke ve standartları yönetmeliğini uygular.
 16. Memurların yıl sonu itibari ile sicil amirlerince Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 16.maddesi uyarınca düzenlenen sicilleri Müdürlüklerinden istenerek dosyalarında saklanır.
 17. Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğince iki adet sağlık dosyası tutulur.
 18. Müdürlüğümüze ait Bütçenin yapılması, Stratejik Planın Hazırlanması, Performans Planlarının Hazırlanması ile ilgili çalışmaları yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Müdürün Yetkisi

MADDE 8- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, bu yönetmelikle sayılan görevleri ve 5393, 657 ve diğer meri kanunlar ile Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Müdürün Sorumluluğu ve Görevleri

MADDE 9- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünün Görev Yetki ve Sorumlulukları
 1. Müdürlüğündeki iş ve işlemlerin yürütülmesinden Başkana karşı sorumludur.
 2. Müdürlüğünde tek yetkili olup, tüm çalışmaların yasal, verimli ve hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlar.
 3. Müdürlüğün harcama yetkilisi olarak görevi yürütür.
 4. Müdürlüğündeki personelin yetişmesinden ve başarısından sorumludur.
 5. Müdürlüğündeki personelin birinci derecede sicil amiridir.
 6. Müdürlüğünün stratejik planını hazırlar ve personelin performans ölçümünü tespit eder.
 7. Diğer Müdürlüklerle koordinasyonu temin ve tesis eder.
 8. Kurum içi ve kurum dışı yazışmaların gecikmeye meydan verilmeksizin cevaplandırılmasını takip eder.
 9. Memur ve işçi disiplin kurulunun üyesi olarak toplantılara katılır.

Şeflerin Sorumluluğu ve Görevleri

MADDE 10- Şeflerin Görev Yetki ve Sorumlulukları

 1. Müdürlüğündeki iş ve işlemlerin yürütülmesinden Müdüre karşı sorumludur.
 2. Müdür olmadığı zamanlarda Müdürün görevlerini yürütür.
 3. Günlük çalışmalarda Müdüre yardımcı olur.
 4. Kendine bağlı olarak görev yapan birimlerin çalışmalarına nezaret eder.
 5. Gelen-Giden yazıların, evrakların ve diğer belgelerin kayıt, zimmet, dosyalama, yazışma, arşiv gibi çalışmaları yapar veya yaptırır.
 6. Kırtasiye ve diğer ihtiyaçları belirler ve talepte bulunur.
 7. Servisteki görev bölümünü tanzim ve takip eder.

YÜRÜRLÜLÜK

MADDE 11- Bu yönetmelik Bingöl Belediye Meclisince kabulünden sonra yürürlüğe girer.

MADDE 12- İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

YÜRÜTME

MADDE 13- Bu yönetmelik hükümleri Bingöl Belediye Başkanı ile İnsan Kaynakları.