Yunus Sav
Veteriner İşleri Müdürlüğü
Yunus Sav
Yunus Sav
Veteriner İşleri Müdürlüğü
Email:

Öz Geçmişi:

Güncellenecek...


T.C. BİNGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu yönetmeğin amacı, Veteriner işleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönetmelik, Veteriner işleri müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Veteriner İşleri Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve aşağıdaki ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

 • 5393 sayılı Belediye Kanunu
 • 6343 sayılı Veteriner Hekimi mesleğini icrasına dair kanun
 • 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tükemi denetlenmesine dair kanun ve yönetmelikler
 • 3285 sayılı Hayvan sağlığı ve zabıtası kanunu ve yönetmelikleri
 • 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve yönetmelikleri
 • 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu
 • 2872 sayılı Çevre Kanunu
 • Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği
 • İl Hıfzısıhha Kurulu Kararları

Tanımlar

MADDE 4-

 1. Belediye :Bingöl Belediyesi’ni
 2. Başkanlık :Bingöl Belediye Başkanlığı’nı
 3. Müdürlük :Veteriner İşleri Müdürlüğü’nü
 4. Müdür :Veteriner İşleri Müdürü’nü
 5. Yönetmelik:Veteriner işleri Müdürlüğü görev ve çalışma yönetmeliğini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat

MADDE 5- Veteriner İşleri Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

 1. Müdür
 2. Veteriner Hekim
 3. Memur
 4. İşçiler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün görevleri

MADDE 6- 

 • Başıboş sokak hayvanları için rehabilite merkezi açmak, hayvanların sağlıklarını korumak ve üremelerini kontrol altına almak maksadıyla, kısırlaştırmak, aşılamak, sahiplendirme veya işaretlendirerek alındığı ortama bırakmak.
 • Isırık vakalarında ısırılan kişilere acilen hastanede aşı yapılmasını sağlanmak ve ısıran hayvanın barınak bünyesindeki karantina süresince bakım ve muayenelerini yapmak. Isırık vakalarında Tarım İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğüyle işbirliği yapmak.
 • Başıboş dolaşıp çevreye zarar veren, sahipli veya sahipsiz her türlü hayvanın toplatılmasını sağlamak ve koordine etmek veya toplatılmasına yardımcı olmak.
 • Hayvansal gıda, et ve et ürünleri bulunduran, satan ve depolayan işyerlerinin rutin denetlemelerini yapmak ve halkın sağlıklı ürün tüketmesini sağlamak.
 • Hayvanların ve hayvansal gıda maddelerinin bulunduğu, üretildiği ve depolandığı işyerlerinin ruhsatlandırılması ile ilgili komisyonda görev almak ve teknik görüş bildirmek.
 • Zoonoz Hastalıklar (Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar), bulaşıcı ve salgın hastalıklar açısından her türlü gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve alınmasına yardımcı olmak,
 • Haşere, Sivrisinek ve Karasinek Mücadelesi yapmak ve yapılmasına yardımcı olmak.
 • Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı yönünden; Belediye sınırları içerisindeki Park ve Bahçelerde, mesire alanlarında kene mücadelesi yapmak ve yaptırmak. Kene Isırık vakalarında Tarım İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğüyle koordine olmak.
 • Kurbanlık hayvanların kesiminin, sıhhi ve hijyenik olarak gerçekleştirilmesini sağlamak; atıkları ile çevreyi kirletmesini önleyici tedbirleri, ilgili diğer birimlerle birlikte almak, aldırmak.
 • Belediye sınırları içerisinde sevk edilen hayvan ve hayvansal kökenli, gıda ve mamul maddeler için, menşei şahadetnamesi düzenlemek.
 • Tüm hayvansal gıdaların, insan sağlığına zarar verebilecek etkenlerden arındırılması için gerekli bütün önlemleri almak, alınmasına yardımcı olmak.
 • Mesleki konularda, birim içi ve dışı eğitim çalışmaları yapmak.
 • Birim için gerekli malzemeler ve ilaç alımında gerekli işlemleri yasal çerçevede yapmak.

Müdürlük yetkisi

MADDE 7- Veteriner İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Müdürlüğün Sorumluluğu

MADDE 8- Veteriner İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarca belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmakla sorumludur.

Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 9- 

 • Veteriner İşleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
 • Veteriner İşleri Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, harcama yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1.sicil ve disiplin amiridir.
 • Veteriner İşleri Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak.
 • Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak.
 • İdari olarak çalışan personelin görev ve sorumluluklarının takibini yapmak ve organizasyonu sağlamak
 • Birim personeli ile üst idare arasındaki koordinasyonu sağlamak
 • Belediyenin genel işleyişi çerçevesinde birimi ile ilgili proje ve hizmet çalışmalarını sağlamak
 • Müdürlük hizmetlerini yürütürken diğer kamu kurumları ile koordinasyonu ve işbirliği sağlamak.
 • Hayvan sağlığı ile ilgili hizmetler ve hayvan hareketlerinin kontrolü yapmak
 • Kuduz ile ilgili mücadele çalışmaları esnasında, bulaşıcı ve salgın hastalıklar hususunda personeli bilgilendirmek ve yapılan çalışmaları denetlemek.
 • Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. Direkt olarak Başkan Yardımcısına bağlıdır. Görev ve sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür.

Veteriner İşleri Büro Sorumlusunun görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 10- 

 • Büronun çalışma programını hazırlamak.
 • İl sınırları içerisinde başı boş hayvanları barınağa toplayıp aşılama, kısırlaştırma ve sahiplendirme çalışmalarının yapılması organize etmek.
 • Salgın hayvan hastalıkları ile mücadele doğrultusunda aşı, muayene, tedavi ve operasyon yapılmasını organize etmek.
 • Isırma vakalarını takip ederek, ısırılan kişilerin sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak,
 • Kurban Bayramı zamanlarında belediye sınırları içerisine gelen hayvanların sağlık raporları kontrollerini yaptırmak, bayram müddeti boyunca birimin veterinerlik hizmetlerini yerine getirmek.Canlı hayvan ve hayvansal ürünler için menşei şahadetnamesi düzenlemek.
 • Hayvansal kökenli gıdaların tüketiciye sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlamak için işyerleri denetimine katılmak.
 • Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin nakli için menşei şahadetnamesi düzenlemek.

Veteriner Hekimin görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 11-

 • Barınağa getirilen hayvanların aşılama, kısırlaştırma işlemlerini yapmak.
 • Salgın hayvan hastalıklarıyla mücadele doğrusunda hayvanların aşı, muayene ve işlemlerini yapmak
 • Salgın hayvan hastalıklarının, insanlara bulaşmasını önlemek için gerekli tedbirleri almak
 • Isırma vakalarında barınağa getirilen hayvanın kuduz tespitini yapmak, kuduz bulunan hayvanların ısırdığı kişileri konu hakkında bilgilendirmek.
 • Hayvansal kökenli gıda satan işyerlerinin denetimini yapmak.
 • Kurban Bayramı zamanlarında biriminin veterinerlik hizmetleri yapmak.
 • Gayri sıhhi müesseselerin ruhsatladırılması işlemlerinde görev almak ve teknik görüş bildirmek.
 • Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

İlaçlama Ekibinin görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 12-

 • Şikayete konu olan yerlerde müdürlüğün belirleyeceği plan çerçevesinde kene mücadelesi yapmak.
 • Her yıl belirlenen aylar içerinde sivrisinek ve karasinek, larva ve uçkun mücadelesi yapmak.
 • Belediyemiz birimlerine ait çalışma alanlarında bina, tesis, açık alanlar, Park ve Bahçeler ve mesire yerlerinde her türlü haşere ve vektör mücadelesi yapmak.
 • İlaçlama faaliyetleri esnasında, kullanılacak ilacın dozu Müdürlük tarafından belirlenecek ve belirlenen dozun üstüne çıkılmayacak.
 • İlaçlama esnasında, Zehirlenmelere karşı Müdürlük tarafından alınacak tedbirlere uymak.
 • Müdürlüğün bilgisi dışında verilen görev alanları dışına çıkılmayacak, kesinlikle müdürlükten izin alınmadan herhangi bir yerde herhangi bir kimyasal ilaç kullanılmayacak.
 • Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

Sokak Hayvanlarını Toplama Ekibinin görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 13-

 • Şikayete konu olan başı boş köpekleri barınağa toplamak
 • Isırma olaylarında ısıran köpeği canlı yakalayıp müşahadeye almak.
 • Müşahade altındaki köpek ölürse kuduz yönünden incelemek için Elazığ Veteriner Araştırma Laboratuarına götürmek.
 • Kuduz müspet çıkması durumunda bölgeyi karantinaya almak
 • Barınaktaki hayvanların beslenme ve temizliklerini yerine getirmek.
 • Başıboş dolaşan ve çevreye zarar veren sahipli veya sahipsiz her türlü hayvanın toplatılması kontrol altına alınması ve bu esnada her türlü bakımının yapmak veya yapılmasını sağlamak.
 • Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin İcrası

Görevin alınması

MADDE 14- Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

Görevlerin planlanması

MADDE 15- Veteriner işleri Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.

Görevin yürütülmesi

MADDE 16- Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlük birimleri arasında işbirliği

MADDE 17- 


 • Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki iş birliği ve koordinasyon müdür tarafından sağlanır
 • Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir .
 • Müdür evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.
 • Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılması durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı, ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir-teslimi yapmaları zorunludur. Devir- teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.
 • Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir

Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon

MADDE 18- 

 • Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ün imzası ile yürütülür.
 • Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar ;Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan yardımcısının imzası ile yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM

Evraklarla ilgili işlemler ve arşivleme

Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem

MADDE 19-

 • Müdürlüğe gelen evrağın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir.Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
 • Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır.Gelen ve Giden evraklar ilgili kayıt defterine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir.

Arşivleme ve dosyalama

MADDE 20- 

 • Müdürlükte yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.
 • İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.
 • Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim

Denetim, personel sicil ve disiplin hükümleri

MADDE 21-

 • Veteriner işleri müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir .
 • Veteriner İşleri Müdürü 1.sicil amiri olarak personelin yıllık sicil notlarını verir.
 • Veteriner İşleri Müdürü 1.Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür .
 • Veteriner İşleri Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor derece ve kademe ilerlemesi ,ödüllendirme ve cezalandırma vb. İşlemleri yürütür.
 • Birim personelinin mesai saatlerine riayet etmesi ve yasal kılık kıyafetlerinden birim müdürü ve bağlı bulunduğu başkan yardımcısı sorumludur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve son hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 22- İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 23- Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24- Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

İş bu yönetmelik 24 maddeden ibarettir.